Trygg i Gamla stan – mötesanteckningar

Trygg i Gamla stan – mötesanteckningar

Varannan månad anordnar Krister Sundgren, Trygghetssamordnare på Södermalms stadsdelsförvaltning/Söderandan, en träff och här anteckningarna från senaste mötet 12 april.

Information från lokalpolisen

Lokalpolisen fick lämna återbud akut.
Läget i Gamla stan är dock gott ur polisiär synvinkel.

Information från Söderandans hela arbete i stadsdelsområdet.

Generellt är läget förhållandevis lugnt inom stadsdelsområdet. En viss ökning av missbruksproblematiken kan ses när vädret är fint. Inte minst märks det på västra Södermalm och företrädesvis vid Hornstull med närområde.

De ungdomssamlingar som visade sig förra året har inte visat sig ännu. Det återstår att se om de uppstår på Södermalm även i år eller om en flytt sker till annan stadsdel eller annat stadsdelsområde.
Inget anmärkningsvärt rörande brottslighet sticker ut på Södermalm eller i Sjöstaden.

Sommarjobbare 2022

Det kommer att finnas sommarjobbande ungdomar i Gamla stan under nio veckor efter skolavslutningen. Fem ungdomar kommer att vara på plats måndag till och med fredag.

Arbetsuppgifterna kommer att vara finstädning, vilket innebär att de håller efter de mest använda gatorna efter att ordinarie städning skett. De kommer även att ha Storkyrkans gård och Junotäppan under uppsikt. Dessutom kommer de att göra felanmälningar i gatumiljön till TyckTill samt kontakta polis om t ex om dobblare försöker lura människor på pengar.

Målsättningen är också att de ska, om behov finns, dela ut varningar för ficktjuvar samt informera butiker och restauranger om den Safelandgrupp ”Trygg i Gamla stan – verksamheter”, som funnits i över sex år. Gruppen har i nuläget 192 medlemmar. Polisen finns också närvarande i gruppen. Under pandemin har Safelandgruppen legat ”vilande”, troligen kan behov av kommunikationskanalen finnas nu när turisterna återvänder så smått. Det är då av vikt att ännu fler ansluter sig.
Lär mer om Safeland-appen: https://www.safe.land/se/grannsamverkan/

Övrigt

Carina berättar att hon upplever vissa missbruksproblem i anslutning till de Hostell som finns i Gamla stan.

Marie och Carina påpekar att det finns mycket fimpar på vissa platser i stadsdelen. Exempelvis Kåkbrinken och undrar om inte städare kunde använda dammsugare för att suga upp dessa.

Ansvarig gatuingenjör på trafikkontoret säger detta:
”Just fimpar är ett stort problem i staden generellt, och i Gamla Stan med sin smågatsten ett ännu större problem. Här kan/får entreprenören enligt kontraktet ej använda sugande maskiner just med tanke på sättsanden. Dock görs detta ändå med lite modernare maskiner där man kan ställa ner sugeffekten just med tanke på att få upp enbart fimparna men inte sanden.
Restauranterna har villkor i sina tillstånd som tvingar dom att städa runt sina serveringar, och det är TKs tillståndsavdelningen som ska utföra kontroller på att detta efterlevs.”

Skulle ni uppleva att det kontinuerligt finns mycket fimpar framför någon restaurang, anmäl detta lämpligen till TyckTill så att trafikkontorets tillståndsenhet får kännedom om detta. Glöm inte att sända med fotodokumentation.

Sommarjobbarna får hålla ögonen öppna och inte minst ha en översyn av fimpar t ex vid Kåkbrinken.
 

Diskussioner pågår om att ev starta en nattvandringsgrupp i Gamla stan.

Under mötet kommer även frågor kring städfrekvenser och papperskorgstömning i Gamla stan.

Ansvarig gatuingenjör på trafikkontoret (TK) berättar att alla större gator och publika platser som TK ansvarar för, städas efter den högsta frekvensen. Det betyder att maskinsopning sker sju gånger i veckan på körbanor. Övriga hårdgjorda ytor som t ex torg, trottoarer, trappor och busshållplatser maskinstädas eller städas manuellt sju gånger i veckan.

Junotäppan och Storkyrkans gård ligger under stadsdelsförvaltningens ansvar. Enligt avtal ska entreprenören ha uppsyn över platserna och de ska städas vid behov.
Om det är skräpigt på platserna anmäl det gärna över TyckTill.

Papperskorgar töms på morgonen, sju gånger i veckan. Det sker av stadsdelsförvaltningens Arbetsmarknadsinsatser (AMI) på uppdrag från TK. Under sommarhalvåret köps extra städning och tömning kvällstid.
Ett fåtal större papperskorgar har sensorer som meddelar när en papperskorg är full. Dessa ska då tömmas i närtid.
Även fulla papperskorgar kan anmälas genom TyckTill- appen eller genom telefon 08-651 00 00.

Angående klotter elskåp- en fråga som kom upp på mötet:
Frågan kommer vem som ansvarar för klottersanering av elskåp.
Fr o m den 1 februari så vidarebefordrar TK anmälningar gällande Ellevio till deras entreprenör från TK:s system, därför är det viktigt att man tar tydlig bild när man anmäler ett elskåp, så trafikkontoret ser vem som är ägare.

Mötestider för 2022.

Vi planerar att ha ett livemöte nästa gång. Plats kommer att stå i kommande inbjudan.

2022-08-23 8.30–9.30 Trygg i Gamla stan (trygghets- och säkerhetsfrågor)
2022-10-18 8.30–9.30 Trygg i Gamla stan (trygghets- och säkerhetsfrågor)
Med reservation för eventuella förändringar.