Turism

Turism

  • Gruppen arbetar för en hållbar turism och investeringar i Gamla Stan som ser till alla målgruppers bästa.
  • Genom sitt arbete stärks stadens naturliga attraktionskraft som besöksmål utan att negligera de boendes upplevelser.
  • Vi ska också se till stadens historia och framtid genom att arbeta för både en ökad visualisering och ett ökat berättande.
  • Vi vill lära av historien och vi formulerar ur den en vision för framtiden.

Vi söker eldsjälar som vill vara en pådrivande kraft i gruppen. Vi jobbar för att skapa hållbara turistlösningar och lustfyllda upplevelser i Gamla Stan.

Varmt välkomna till Turism

Utmaningarna vi ställs inför

Gamla stan Sveriges största museum. Antalet turister i städer förväntas öka i framtiden och med turisterna ökar också de problem som påverkar hållbarheten i städerna. Det gäller i första hand FN:s globala mål 11, Hållbara städer och samhällen och mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Lösningarna ryms inom ett brett spektrum som omfattar ekologi, ekonomi, kultur, kommunikation, kunskapsutveckling och sociala aspekter.

Valmöjligheterna och vägvalen är i det närmaste oändliga vilket kan ses antingen som en möjlighet eller som en besvärande faktor när allt verkar fungera ändå. Vi har inte som avsikt att utöka turismen i Gamla Stan, vår målsättning är att öka den upplevda kvaliteten för såväl boende som besökare. Vi kommer inte heller att verka för nya affärskoncept, nya attraktioner eller nya mega evenemang.

Den grundläggande frågeställningen måste ändå ställas. Hur vi ska  bevara och utveckla Gamla Stans värden, dels som offentligt rum för boende och verksamma. Dels de värden som relaterar till historia och kultur, på ett sätt som gör att våra barn och barnbarn säger tack en lång tid framöver. Dagens generation boende i Gamla Stan är bara verksamma under en mycket kort tid i den historia som stadsdelen beskriver varje generation har därför ett särskilt ansvar (hållbarhet!).

Sverige satsar på kvalitetssäkrad och hållbar besöksnäring. Nu gäller det att identifiera och stärka den profil, kvalitet och dimensionering som är lämplig för turism i det intensivt besökta Gamla Stan. Styrmedlen inom Stockholms stad kan behöva anpassas till den växande besöksnäringen i Gamla Stan och efterlevnad av lagar, förordningar mm. säkerställas.

Balans krävs också mellan intäkter och kostnader för turism för att turismen ska bli långsiktigt hållbar. Skatter och avgifter direkt riktade till turister och turistarrangörer kan behöva prövas eller öka. Boende och fastighetsägare, företagare och andra verksamma i Gamla Stan har nyckelroller i en vidgad samverkan med Stockholms stad och dess bolag.

Vi ser även en utbredning av hotellifiering (kortfristig andrahandsuthyrning av bostadslägenheter) i Gamla stan.
I grunden är delningsekonomin något positivt men när företag eller privatpersoner köper hela fastigheter för korttidsuthyrning leder det till problem. Det innebär inte bara en ökad otrygghet för de som bor i korttidsboenden, utan även för grannarna. Boende i hus med hotellifierade lägenheter vittnar om störningar, drogförsäljning och nedskräpning.
Detta är en viktig fråga som vi jobbar vidare med.

Sammankallande är Klas Helmersson
info@samverkanigamlastan.se

Bli medlem


Tidigare artiklar om turism
Turismgruppens möte 31 aug 2022-08-13
Rapport från H22 – turism, Stadens utveckling och förfall