Rapport från H22 – turism, Stadens utveckling och förfall

Rapport från H22 – turism, Stadens utveckling och förfall

Rapport från programmet ”Stadens utveckling och förfall” vid Lunds universitets forskningsfestival under H22 City Expo i Helsingborg fredagen den 10 juni 2022.

Föreningen Hållbart & Lustfyllt Gamla stan/Gamla stan i samverkan hade inbjudits att medverka i ett panelsamtal om ”Makt och motstånd inom hållbar turism”. Efter en rundfråga inom föreningen hade Carina Eneroth och Klas Helmerson anmält sig och deltog i fredagseftermiddagens program. Resekostnaderna finansierades av universitetet

Eftermiddagens första tema var ”Den nya urbana turismen” med Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson, båda forskare vid Instutitionen för tjänstevetenskap och service management, Lunds universitet. Samtalet handlade om hur gränserna för vad som kan definieras som ”turism” förändras. Den klassiska ”massturismen” (charterresor, kryssningar o.d.) kompletteras alltmer av ”individualiserad turism”, t ex forskar- och studentutbyte och konferenser (”science-driven tourism”) och affärsturism. Besökarna stannar längre och lever mer som lokalbefolkningen, bor i lägenheter i st f på hotell. Detta slags turister kan ses som ”temporära migranter”.

Dessa nya urbana turister är naturligtvis mest märkbara i universitetsstäder som Lund. I Gamla stan tenderar de att drunkna i havet av massturister, åtminstone under sommarsäsongen. Men under lågsäsong är de en grupp som har potential att få djupare insikter, kunskaper och upplevelser av besöket på vår ö.

Sedan var det dags för ”vårt” tema, ”Makt och motstånd inom hållbar turism”. Moderator var, liksom under hela eftermiddagen, Sydsvenska Dagbladets/Helsingborgs Dagblads politiska chefredaktör Heidi Avellan. Deltagare var, förutom Carina och Klas, forskarna Jörgen Eksell och Cecilia Cassinger från Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Jörgen har ju sedan länge kontakt med Hållbart & Lustfyllt Gamla stan.

Den globala klimatproblematiken kring turismen och allt annat resande fanns naturligtvis i bakgrunden men spelade ingen huvudroll i samtalet. Forskarnas fokus var på samspel och konflikt mellan turister och lokalbefolkning, där exempel från Barcelona (öppet, ibland fysiskt motstånd mot turister) och Amsterdam (kampanjen ”I live here”) togs upp.

Gamla stan i Stockholm var alltså den enda destination som var representerad på plats. Vi konstaterade att antiturism som i Barcelona eller Amsterdam inte finns här. Turisterna är en självklar del av Gamla stans liv, vilket märktes när de var borta under pandemin. För många företagare är de också en förutsättning för verksamheten. Men framförallt togs två problem upp: nedskräpning och okontrollerad, i många fall förmodligen illegal, korttidsuthyrning av bostäder (AirBnB och liknande). I båda fallen krävs samverkan mellan de boende (vaksamhet, i förekommande fall anmälningar) och myndigheter/politiker (bättre städning och övervakning, förändringar i regelverk och lagstiftning). Som vi redan är väl medvetna om inom H&L, är det en långsiktig fara för Gamla stan när bostäder övergår att bli oreglerade hotell, i synnerhet när skrupelfria aktörer är inblandade. Stadsdelen har under lång tid haft en stabil befolkningsmängd på strax över 3 000 personer, men det kan vara så att en växande andel av dem, som är folkbokförda i Gamla stan, i själva verket inte längre bor här.

För att gå vidare krävs att vi som lokalbefolkning skaffar oss mer kunskap om det faktiska läget och samverkar med t ex polis och kommun och påverkar opinion och beslutsfattare. I samtalets avslutningsrunda var det just målformulering och samverkan som betonades.

”Vårt” samtal följdes bl a av ett tema om lokalbefolkningens kollektiva och individuella minnen som underlag för den fysiska stadsplaneringen. Mycket intressant, men inte lika relevant för Gamla stan, där ingen nybyggnation sker eller bör ske.

Även om seminariet i Helsingborg inte gav så många nya infallsvinklar för vårt arbete för en balanserad och hållbar turism i Gamla stan, så var det nyttigt att ventilera och utbyta erfarenheter och synpunkter. Dessutom blev det uppenbart att vad vi gör här uppmärksammas av och påverkar forskningen om hållbar urban turism.

Nedtecknat av Klas Helmerson och Carina Eneroth