Kallelse extrastämma 2022-10-03

Kallelse extrastämma 2022-10-03

Kallelse till extra föreningsstämma för Föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan

Datum och tid: måndagen den 3 oktober kl 18.00 2022 (mötet fortsätter i vanligt månadsmöte efter extrastämman)

Lokal: Mäster Olofsgården

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Beslut om nya stadgar

9. Stämmans avslutande

Stockholm den 27 juli 2022