Inför Valspecial, 5 september

Inför Valspecial, 5 september

Som vi tidiagre skrivit har vi bjudit in representanter för partier i Stockholm till vårt nästa möte, 5 september klockan 18:30, gården i Mäster Olofsgården.

De som kommer är:
(S) Anders Göransson, Vice ordförande i Socialnämndens tillståndsutskott, Vice ordförande Södermalms stadsdelsnämnd (till vilken GS tillhör)
(M) Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd
(MP) Martin Hansson, Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad
(L) Björn Ljung, Gruppledare Stadsbyggnadsnämnden
(C) Karin Vaghult, Biträdande borgarrådssekreterare åt Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholm och vice gruppledare i Stockholms stadshus
(V) Sara Stenudd, ledamot Stadsbyggnadsnämnden
(KD) Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd

Brev till deltagarna:

”Hej alla deltagare i rubricerat möte!

Jag hoppas att ni alla har en fin sommar!

Föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan ser inför kommunalvalet den 11 september mycket fram emot ert deltagande på vårt möte den 5 september! Mötet äger rum på Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, och inleds kl. 18.30 med korta presentationer av deltagarna. Undertecknad hälsar välkomna och modererar under mötet som beräknas avslutas cirka klockan 20.00.

I enlighet med tidigare mail är förstås Gamla stan i fokus för mötet, närmare bestämt Gamla stans utveckling, möjligheter och lösningar på utmaningar som är unika för vår stadsdel. Från föreningens sida vill vi under mötet koncentrera vår dialog på följande frågor:

  1. Gamla stan är en av de stadsdelar i städer i Europa som omfattas av forskningsstudien ”Urban turismutveckling i förnyelse”, som bedrivs på Lunds universitet.  https://www.isk.lu.se/forskning/aktuella-projekt/urban-turismutveckling-i-fornyelse. Projektet adresserar utmaningar orsakade av tilltagande turismflöden och dess effekter på hållbarhet i urbana destinationer. Hur ser ni som politiska företrädare att turistströmmarna i Gamla stan bör och kan utvecklas ur ett mångfacetterat hållbarhetsperspektiv som bland annat inkluderar hållbarhet med avseende på Gamla stans klassificering som riksintresse?
  1. Transporter till och från Gamla stan – boende och näringsidkare i Gamla stan har stora transportproblem. Skulle en idé kunna vara att ge boende och näringsidkare samt nyttotrafik i Gamla stan exklusiva transportmöjligheter och förbjuda motortrafik i övrigt? Kan transporter sjövägen vara ett alternativ som beaktas i samband med den pågående förändringen av Skeppsbron?  
  1. Airbnb – Vid sidan av att enskilda boende i Gamla stan hyr ut sina lägenheter viss begränsad säsong, förekommer även airbnb i stor skala i stadsdelen genom upplåtelser direkt av fastighetsägare. Genom att upplåta genom airbnb kringgås den lagstiftning som gäller för hotellverksamhet. Hur kan och bör detta hanteras? Hur ställer sig ditt parti till en eventuell möjlighet att låta inte bara enskilda byggnader i Gamla stan omfattas av Stockholms Stadsmuseums klassificering, https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/ så att ombyggnation till exempelvis lägenhetshotell omöjliggörs och parkering av bussar förbjuds?
  1. Gamla stan som riksintresse – Riksintressen definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken (1998:808) och utgör en delmängd av de allmänna intressena. Miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900), har en sammankopplad lagstiftning i detta avseende. Hanteringen av riksintressen kan beskrivas som ett växelspel mellan stat och kommun. På vilket sätt anser stadens politiska företrädare att Gamla stans unika förutsättningar och utmaningar omhändertas och i vilket/vilka forum? Hur bör omhändertagande ske? Finns intresse av samverkan med föreningslivet i Gamla stan?  
  1. Julbelysning i Gamla stan – Stockholms stad valde 2021 att storsatsa på julbelysning i Stockholms city genom projektet ”#Stockholmsjul”, https://stockholmsjul.se/ . Som framgår av länken är ”#Stockholmsjuls” vision att ”… Stockholm ska bli en av Europas mest attraktiva juldestinationer.” Gamla stan inkluderas dock inte i ”#Stockholmsjul” och inte heller Södermalm. Hur ser ni som politiska företrädare på att varken Gamla stan eller Södermalm var föremål för den omfattande satsningen julen 2021?

Varken julbelysningen I Gamla stan år 2020 eller 2021 hade över huvud taget inte kommit till stånd utan rent ideella föreningar och omfattande arbete på rent ideell basis från föreningarnas medlemmars sida. Har ditt parti tänkt något på julbelysningen i Gamla stan 2022 och framåt? Om ja – på vilket sätt/hur? Hur kan staden och föreningslivet samverka?

  1. Avfallshantering för boende och näringsidkare i Gamla stan – hur ska den nya lagstiftningen https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/ kunna tillämpas på de blåklassade fastigheterna i Gamla stan? På vilka sätt kan Stockholms stad underlätta kommande regelverk?
  1. Munkbrohamnen – området på så att säga den andra sidan av järnvägen – är en relativt sett ödslig plats, inte minst på vintern. Hur ser ditt parti på möjligheten att använda området för marknader modell Skansen,  https://www.skansen.se/sv/marknadsklader och med platser reserverade för hantverkare i Gamla stan? En flotte för möjlighet till skridskoåkning på vintern? Servering på sommaren?
  1. Utrymme för fråga som du och ditt parti särskilt vill framhålla som viktig för Gamla stans utveckling, möjligheter och/eller lösningar på utmaningar som är unika för vår stadsdel.

Maila gärna eventuella frågor inför mötet till info@gamlastanisamverkan.se.

För er kännedom har föreningen till dags dato uppmärksammat Dagens Nyheter och tidningen Södermalmsnytt på vårt möte.   

Ha en fortsatt somrig sommar och väl mött den 5 september!  

Med vänliga hälsningar

Anita Fink Knudsen
Ordförande Föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan