Kallelse till ordinarie föreningsstämma 23 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 23 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan

Datum och tid: måndagen den 23 maj kl 19.00

Lokal: Mäster Olofsgården – Salongen (till vänster om MOs kontor)

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Val av protokollförare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 7. Beslut om stämmans stadgeenliga sammankallande
 8. Godkännande av stadgeändringsförslag (klicka för pdf-fil)
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av medlemsavgifter för fysiska och juridiska medlemmar under närmast följande kalenderår
 20. Beslut i anledning av motioner och förslag till stämman
 21. Verksamhets- och budgetrapport från pågående verksamhetsår
 22. Övriga frågor
 23. Stämmans avslutande

En förutsättning för att närvara vid årsmötet är att du betalt medlemsavgiften om 100 kronor avseende kalenderår 2022. Har du inte betalt än – gör det nu! Swisha beloppet till 123 201 58 81 eller betala via bankgiro 594-0788. Ange ditt namn och din e-postadress som meddelande.

Verksamhetsberättelse ligger här och Årsredovisning här.
Valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter.