Ordinarie föreningsstämma 10 april

Ordinarie föreningsstämma 10 april

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Föreningen Gamla stan i samverkan
Datum och tid: onsdagen den 10 april 2024 klockan 19-21
Lokal: Mäster Olofsgården Vardagsrummet , Svartmangatan 6

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande vid stämman
5. Val av protokollförare
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Beslut om stämmans stadgeenliga sammankallande
8. Godkännande av stadgeändringsförslag (inga förslag i år)
9. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av balans och resultaträkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
15. Val av styrelseordförande (nyval nästa år, 2025)
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Fastställande av medlemsavgifter för fysiska och juridiska medlemmar under närmast följande kalenderår
20. Beslut i anledning av motioner och förslag till stämman
21. Verksamhets och budgetrapport från pågående verksamhetsår
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

En förutsättning för att närvara vid årsmötet är att du betalt medlemsavgiften om 100 kronor avseende kalenderår 2024. Har du inte betalt än – gör det nu! Swisha beloppet till 123 201 58 81 eller betala via bankgiro 594-0788. Ange ditt namn och din e-postadress som meddelande.

Dokument:
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter.
Fullmakt