Om oss

Gamla stan i samverkan (tidigare Hållbart & Lustfyllt Gamla stan) är en medborgardriven ideell förening som verkar för en hållbar och lustfylld stadsdel – Gamla stan. Föreningen driver samtal, påverkar, bygger nätverk och genomför projekt som bidrar till att Gamla stan är en attraktiv stadsdel för såväl boende som näringsidkare och ett mångsidigt och upplevelserikt turistmål.

Förening ser som sitt övergripande uppdrag att:

 • Skapa möjlighet att bo och verka i Gamla stan med stadsdelens unika egenskaper i behåll.
 • ​Verka för tätt samarbete mellan boende och yrkesverksamma i Gamla stan i förhållande till offentlig  sektor och andra organisationer.
 • ​Stärka Gamla stans naturliga attraktionskraft som besöksmål.
 • Verka för hållbar turism och hållbara investeringar.
 • ​Utveckla “Stadens minne och framtid” genom att lära och berätta om Gamla stans historia och med utgångspunkt från historien skapa nya minnen och historier om Gamla stan.
 • ​Genom erfarenhets- och kunskapsutbyte verka för samarbete mellan Gamla stan och andra stadsdelar.
 • Synliggöra Gamla stans infrastruktur, företagande och boendemiljö och utveckla ett hållbart tillträde till Gamla stan för boende, företagare och besökare.

Vi bildades 2018 kring ett köksbord på Kindstugatan i Gamla Stan av ett gäng engagerade boende som ville arbeta för ett hållbart och lustfyllt Gamla Stan för nuvarande och framtida generationer.

Vi är sedan 2019 medlemsförening i Mäster Olofsgården, https://www.masterolofsgarden.se/.

För dig som älskar Gamla Stan och vill göra skillnad

Gamla Stan är en historisk stadsdel i ständig förändring. Vill du vara med och arbeta för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och en lustfylld utveckling? Bli medlem och en pådrivande kraft till förändring!

Hur blir man medlem och vad kostar det?
Kostnad 100 sek/pers, även företag och organisationer. Man betalar in 100 kronor via Swish 123 201 58 81 eller bankgiro 594-0788. Skriv namn och din mailadress i meddelanderaden.

Vi ses på månadsmöten och i arbetsgrupper

På våra månadsmöten ges information från styrelsen och arbetsgrupperna berättar om läget för olika projekt. Vi bjuder in gäster som vi gärna samverkar med, exempelvis politiker, tjänstemän och andra intressanta personer. Mötet brukar avslutas med en öppen diskussion om dagsläget och planer framåt, tips och idéer för en levande stadsdel.

Styrelse (2024/2025) tillsatt vid årsmötet 2024-04-10:

Jan von Heland (ordförande)
Oliver Tovatt (vice ordförande)
Mirjam Johansson (sekreterare)
Kjell Sundstedt
Denny Andersson
Andreas Evehag (kassör)
Inger Holmström
Anders Östman
——————

Suppleanter:
Joel Eriksson
Lotta Rajalin

__________________________________________________________________________________

BLI MEDLEM

Medlemskap kostar 100 kr per år.
Gör så här:
Betala 100 kr via Swish 123 201 58 81 eller Bankgiro 594-0788. Ange namn och mejladress.
(Hos banken heter vi fortfarande Hållbart & Lustfyllt.)

_________________________________________________________________________________

STADGAR

för föreningen Gamla Stan i Samverkan, fastställda vid årsstämma 2022-05-23 samt vid extrastämma 2022-10-03

§ 1 Vision och mission
Föreningen Gamla Stan i Samverkan har i samverkan med andra aktörer och med respekt för Gamla stans unika kulturhistoriska värden genom samtal, påverkan, nätverksbyggande och olika typer av projekt åstadkommit att Gamla stan är en attraktiv stadsdel för såväl boende som näringsidkare och ett mångsidigt och upplevelserikt turistmål.

§ 2 Legal status
Föreningen Gamla Stan i Samverkan är en ideell och allmännyttig förening med organisationsnummer 802519-2389. Föreningen är registrerad hos Skatteverket och innehar Fskattsedel.

§ 3 Sätesort
Föreningens säte är Stockholm.

§ 4 Uppgift
Föreningens uppgifter är att:

 1. Skapa lust och möjlighet att vilja bo och kunna verka i Gamla stan med stadsdelens unika egenskaper i behåll. på ett hållbart sätt.
 2. Verka för tätt samarbete mellan boende och yrkesverksamma i Gamla stan i förhållande till offentlig sektor och andra organisationer.
 3. Stärka Gamla stans naturliga attraktionskraft som besöksmål.
 4. Verka för hållbar turism och hållbara investeringar.
 5. Utveckla “Stadens minne och framtid”genom att lära och berätta om Gamla stans historia och med utgångspunkt från historien kontinuerligt formulera en vision för stadsdelens framtid skapa nya minnen och historier om Gamla stan.
 6. Genom erfarenhets- och kunskapsutbyte verka för samarbete mellan Gamla stan och andra stadsdelar
 7. Synliggöra Gamla stans infrastruktur, företagande och boendemiljö och utveckla ett hållbart tillträde till Gamla stan för boende, företagare och besökare

§ 5 Regler för medlemskap och uteslutning
Medlemskapet är öppet för fysiska och juridiska personer som delar föreningens vision och verkar i enlighet med föreningens mission.

Föreningen accepterar inte värderingar eller en människosyn som innebär diskriminering eller medvetna kränkningar av medmänniskor. Medlem som handlar i strid därmed och/eller motverkar föreningens vision, mission och uppgifter kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen.

Medlemskap förutsätter också att årsavgiften betalas i samband med inträde och därefter löpande senast under Q1 respektive år. och som har betalat medlemsavgiften. Lägsta ålder för fysisk persons medlemskap är 18 år.

§ 6 Årsstämman
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas senast den 31 maj respektive år.

Stämman utgörs av medlemmarna. Beslut på årsstämman fattas genom enkel majoritet utom i fall som anges i 10 och 15 §§. Varje medlem, fysisk eller juridisk, har en (1) röst vid stämman.

Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer. Vid stämman förs protokoll som justeras av ordföranden vid stämman och två personer som stämman väljer.

Föredragningslistan ska innehålla minst följande punkter:

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 6. Beslut om stämmans stadgeenliga sammankallande.
 7. Godkännande av föredragningslistan.
 8. Godkännande av stadgeändringsförslag.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedning.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för fysiska och juridiska medlemmar under närmast följande kalenderår.
 19. Beslut i anledning av motioner och förslag till stämman.
 20. Verksamhets- och budgetrapport från pågående verksamhetsår.
 21. Övriga frågor.
 22. Mötet avslutas.

§ 7 Kallelse till årsstämman
Meddelande om tid och plats för stämman anges på föreningens hemsida senast 30 dagar före stämman. Kallelse, verksamhetsberättelse, bokslut och föredragningslista samt valberedningens förslag mejlas till alla medlemmar senast femton dagar före stämman och ska finnas tillgängliga på hemsidan.

§ 8 Motioner
Medlemmar har rätt att avge motioner. Styrelsen har rätt att avge förslag. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman. Styrelsens förslag och yttranden över motioner ska finnas tillgängliga på hemsidan senast 15 dagar före stämman.

§ 9 Rösträtt och beslutsförhet på årsstämman
Stämman är beslutsför när minst hälften av de röstberättigade är närvarande. Vid fler än totalt trettio medlemmar i föreningen är femton närvarande röstberättigade tillräckligt. Röstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det. Som årsstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller vid lika röstetal den mening som delas av stämmoordföranden.

Ledamöterna i styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Stadgeändringar
Beslut om ändring av stadgar kräver att minst 15 röstberättigade deltar i omröstningen och med två tredjedels majoritet beslutar om ändring samt att beslutet godkänns på två efter varandra följande stämmor, varav en är ordinarie årsstämma. Minst tre månader ska förflyta mellan stämmorna.

§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en är sammankallande. Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till ordförande för föreningen, övriga ledamöter och revisorer. Valberedningen bör eftersträva överlappning i styrelsens mandatperioder. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på hemsidan senast femton dagar före stämman.

§ 12 Extrastämma
Extrastämma ska hållas när föreningens styrelse beslutar det, när minst femton av medlemmarna begär det eller när revisorn anser det påkallat. Extrastämman behandlar enbart de ärenden som angetts i kallelsen. För extrastämmor gäller samma krav som finns för årsstämman beträffande senaste datum för kallelse och handlingar, samt beträffande rösträtt och beslutsfattande.

§ 13 Styrelsen
Ordföranden leder styrelsens arbete.

Styrelsen ska bestå av ordföranden och ytterligare minst två och högst tio personer, som väljs på två år i taget med överlappande mandatperioder. För att åstadkomma och upprätthålla överlappningen kan undantagsvis val för ettårsmandat ske.

Styrelsen och dess ordförande väljs på stämman, vid konstituerande möte fördelas övriga roller.

 Styrelsens uppgifter

Styrelsen

a) leder, stödjer och samordnar föreningens arbete och dess verksamhet i enlighet med av stämman beslutad verksamhetsplan och budget och övriga av stämman fattade beslut;

b) är föreningens verkställande organ inom ramen för verksamhetsplan och budget;

c) tar – inför kommande verksamhetsår – fram förslag till verksamhetsplan och budget;

d) utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verksamhetsår samt överlämnar dem tillsammans med revisionsberättelsen till årsstämman;

e) meddelar tid och plats för årsstämman och kallar till den;

f) lämnar förslag om föreningens verksamhet och lämnar inkomna motioner med styrelsens yttrande till årsstämman;

g) utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma;

h) håller medlemmarna informerade om föreningens ekonomi samt viktiga beslut och händelser;

i) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter.

Sammanträden

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.

Vid det konstituerande sammanträdet snarast efter årsstämman

 • utser styrelsen inom sig en vice ordförande, kassör, sekreterare och fördelar övriga uppgifter.
 • fastställer styrelsen attestordning.
 • beslutar styrelsen om vem eller vilka som får teckna föreningens firma och eller bankkonto(n).

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som styrelsen utser. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 14 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 Regler för upplösning
För föreningens upplösning krävs beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsstämmor, alternativt en årsstämma och en extrastämma som hållits med minst tre månaders mellanrum till den ordinarie årsstämman.

Föreningens kvarvarande tillgångar överlåts efter stämmobeslut till ändamål som överensstämmer med föreningens vision, såvida inte krav finns på återlämnande av medel som mottagits för särskilda ändamål.

_________________________________________________________________________________

Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan
c/o Mäster Olofsgården
Svartmangatan 6
111 29 Stockholm
info@samverkanigamlastan.se