Politikermötet 2022-09-05

Politikermötet 2022-09-05

Referat från möte 22-09-05 med politiker i Stockholms stad i Mäster Olofsgården, Gamla Stan.

De politiker som deltog var:

 • Björn Ljung Liberalerna, gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
 • Martin Hansson Miljöpartiet, intern gruppledare Miljöpartiet (hjärtefråga trafik).
 • Jonas Naddebo Centern, kultur- och stadsmiljöborgarråd.
 • Erik Slottner Kristdemokraterna, äldre- och trygghetsborgarråd.
 • Anders Göransson Socialdemokraterna, vice ordförande Södermalms stadsdelsnämnd.

Anita Fink Knudsen ordförande i den ideella föreningen Hållbart och Lustfyllt/Gamla stan i samverkan var moderator.

Företrädare för Moderaterna och Vänsterpartiet hade ursprungligen anmält att de skulle närvara, men fick förhinder.

Mötet ägde rum på gården till Mäster Olofsgården (MO) i vackert väder. Ett 40-tal personer inklusive Lars Epstein från DN fanns i publiken. Joanna Lundquist från MO hälsade alla välkomna och informerade om verksamheten.

Anita Fink Knudsen fick tillstånd att låta filma mötet och lägga ut resultatet på Facebook.
(Ni kan se det här, uppdelat i två delar Del1 och Del2.)

Sju punkter med frågor hade skickats ut till politikerna i förväg och AFK uppmanade alla att hålla sig till dessa frågor innan ordet släpptes fritt under sista delen av mötet. De sju punkterna i sammandrag var:

 1. Kan man motverka negativa konsekvenser av massturism i Gamla stan?
 2. Kan man förbättra situationen vad gäller transport av varor och människor till Gamla stan?
 3. Kan man förhindra att Gamla stan förändras negativt av omvandling av bostäder till lägenhetshotell och överdriven airbnb-uthyrning?
 4. Kan man få bättre möjligheter att utveckla Gamla stan i god riktning om stadsdelen klassas som särskilt riksintresse?
 5. Julbelysning i Gamla stan behöver en långsiktig lösning – vilken?
 6. Många fastigheter i Gamla stan kan inte lätt anpassas till nya lagen om avfallshantering som kommer gälla vid årsskiftet. Vad gäller akut och mer långsiktigt?
 7. Hur kan man utveckla Munkbrohamnen så att den blir en attraktiv plats?

För att se den fullständig lydelsen på frågorna se https://samverkanigamlastan.se/infor-valspecial-5-september/. Alla frågorna kommenterades under kvällen i olika inlägg. Denna redovisning utgör ett försök till sammanfattning av vad som sades, men inte i kronologisk ordning.

Fråga 1 Massturism

Samtliga ansåg att turism i sig är önskvärd, särskilt turister som övernattar. Några strategier för att minska olägenheter av massturism är att motverka att alla turister hamnar på några få platser. Stockholm Business region marknadsför Stockholm och anvisar fler platser att besöka än Gamla stan. I Gamla stan vill man utveckla Skeppsbron med fiskmarknad, lekplatser för barn och andra åtgärder som färre parkeringsplatser för att göra platsen mer attraktiv för boende och besökare. Riddarholmen har mycket få turister och det finns inga kaféer eller restauranger eller event (förutom firande av valborgsmässoafton i ideell regi) som lockar. Riddarholmskyrkan är sällan öppen. Utveckla platser (inte bara Riddarholmen) med temporära aktiviteter (exempelvis foodtrucks). Ett förslag som nämndes är ett museum med historisk anknytning. Parkteaterns föreställningar i Vita Bergen på Söder nämndes som ett exempel på event att inspireras av. Problemet är att Statens fastighetsverk fungerar som broms som bland annat förhindrar att man omvandlar kontor till bostäder (idag finns inga som bor på Riddarholmen). Det krävs ett regleringsbrev från Statens Fastighetsverk för att öppna upp Riddarholmen.

Den dåliga skyltningen i Gamla stan diskuterades. Elektroniska metoder (QR-koder) nämndes, men skyltning på flera språk är inte aktuell just nu.

En annan fråga gällde renhållning. Staden har ökat budget för städning med 24 procent. Ett tidigare beslut om reklamupphandling mot papperskorg mm har resulterat i många olika typer av papperskorgar varav en del saknar lock. En ”städgeneral” har tillsatts som bland annat skall övervaka efterlevnad hos entreprenörer som sköter städning. I framtiden skall papperskorgar upphandlas på ett sätt som minskar risk att soporna gynnar råttor och sprids med fåglar. Ett påpekande om vikten av kvalitetsupphandling i denna och andra frågor vann gillande.

Man kommenterade också behovet av fler toaletter.

Frågor om trafik som hör samman med turism nämns nedan.

Fråga 2 Trafiksituationen

En målsättning som alla verkar överens om är att varutransporter i ökande grad (100%?) övertas av små elektriska fordon, vilket kräver någon form av omlastningsplats. Miljömässigt godtagbara varutransporter skulle eventuellt utföras även nattetid. Trafiksituationen i Stockholm medför att det inte går att stänga alla större leder (typ Munkbroleden, Skeppsbron), men inre delar av Gamla stan kan (på sikt?) bli förbjudna för stora fordon, typ tunga lastbilar, under alla tider på dygnet. Man kommer att genomföra en trafikundersökning av Gamla stan som underlag för beslut. 

Efterlevnad av trafikregler och andra regler lämnar mycket övrigt att önska. Endast polisen kan bötfälla på plats. En lösning som kräver statlig åtgärd vore att låta ca 200 kommunala ordningsvakter få möjlighet att bötfälla. Metoder som geofencing kan bidra till att reglera och förbättra efterlevnad av trafiken i Gamla stan.

Turistbussar som parkerar i Gamla stan kan utgöra ett problem. Bussar kan dock behövas för äldre och rörelsehindrade. Många åtgärder är möjliga för att minska antalet turistbussar i Gamla stan. Ett populärt turistmål är Stadshuset och bussparkering har varit ett problem. Nu har detta reglerats med parkering utmed Norrmälarstrand. Denna parkering har avlastat även Gamla stan och kan troligen göra så i än högre grad.

En metod är att utnyttja vattenvägar för transport av människor (och varor). Fler kryssningsfartyg kommer att angöra Frihamnen och Värtahamnen och passagerare skulle kunna transporteras med båt till Gamla stan och andra platser. Förslag finns på nio nya båtlinjer som kan trafikera vattnen i Stockholm, varav två linjer kommer att angöra Gamla stan.

Fråga 3. Airbnb, lägenhetshotell

Airbnbuthyrning (och liknande uthyrning) är inte ett problem i den mån det används som inslag i delningsekonomin, men i stor skala för att maximera vinst kan det öka risken att Gamla stan omvandlas till ett museum utan bofasta. Bostadsrättsföreningar kan och bör motverka detta. Ny lagstiftning 2019 kring airbnb stramade upp marknaden, men den kan behöva utvärderas och efterlevnad av lagarna kan skärpas.

Det förekommer att fastighetsägare säljer hus eller delar av gamla kulturhus, som sedan pietetslöst byggs om till lägenhetshotell, kringgående lagar som gäller för hotell eller används för airbnb i stor skala. Lagen 2019 gäller inte hela fastigheter och det krävs ny lagstiftning. Den lag som medgav blockutförsäljning av lägenheter var avsedd för att kommuner skulle kunna köpa och inreda lägenheter till gruppboende för funktionshindrade, men har använts av fastighetsägare för att bygga lägenhetshotell och airbnb i stordrift.

Den nya kategorin ägarlägenheter är inte aktuell för Gamla stan, då ägarlägenheter inte kan skapas i befintliga hus.

Fråga 4. Gamla stan ett riksintresse?

Alla var överens om att Gamla stan är ett riksintresse, problemet är att stora delar av Stockholm, inklusive Gamla stan, är klassade som riksintresse. Frågan är därför om man kan singla ut Gamla stan som ett ”särskilt riksintresse” med mycket stort skyddsvärde, för att få bättre verktyg att se till att stadsdelens speciella historiska karaktär kan bevaras i en levande stadsmiljö.

Fastigheterna i Gamla stan är blåklassade (av Stadsmuséet), vilket påverkar bygglovsprövning. Bygglov krävs också för större inre och yttre förändringar av befintliga byggnader, men även av allmänna platser. Fastighetsägare begär inte alltid bygglov och missbruk kontrolleras inte alltid, men i stort sett tycks dock rekommendationerna efterföljas. Detta gäller dock inte utformningen av skyltfönster i Gamla stan. Det kan behövas skärpning av lagen för områden av särskilt riksintresse som Gamla stan.

Ett forum där stat och stad tillsammans med företrädare för boende och verksamma i Gamla stan kan diskutera lagar och åtgärder för att bevara Gamla stans unika karaktär kan därför behövas.

Fråga 5. Julbelysning

Gamla stan och Södermalm är inte inkluderade i Stockholms stads, fastighetsägarnas och City i samverkans projekt Stockholmsjul som ordnat julbelysning i Stockholm från 2020. Mötet gav inte någon information om eller hur Gamla stan och Södermalm kan få delta i projektet i framtiden. Kontakter tas med City i Samverkan.

Ett projekt i en skotsk stad där skolungdomar medverkat till att ta fram julbelysning presenterades.

Fråga 6. Avfallshantering

I Gamla stan har många fastigheter inte fysiska förutsättningar för att hantera ett system där man separerar sopor och komposterbart avfall i olika sopkärl. År 2024 kommer en optisk sopanläggning i Högdalen vara klar där man kan skilja komposterbart avfall från övrigt avfall i samma sopkärl genom att identifiera och sortera ut kompostmaterial som förpackats i blå soppåsar. Det finns möjlighet till dispens för dem som behöver vänta till 2024, men dispensen medges endast efter individuell prövning där soplokalerna inspekteras och bedöms ifall de kan rymma separata sopkärl. Problemet är stort, idag använder 60% av innerstadsfastigheterna i Stockholm säckhämtning och kan inte ha separat matavfallsinsamling.
Uppdatering: ”Flerbostadsfastigheter där restavfall hanteras med 240 liters säck eller mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall omfattas inte av kravet. För dessa typer av flerbostadsfastigheter träder obligatoriet i kraft först den 1 juli 2024.
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/matavfall/

Fråga 7. Munkbrohamnsområdet

Planerna på ett kallbadhus har överklagats av Statens fastighetsverk och intill dess detta är klart fattas inga beslut om alternativ användning av platsen. Om det inte blir något kallbadhus kan man tänka sig att bygga ut platsen för andra ändamål.

Övriga frågor:

Publiken fick ställa frågor som inte inkluderats i utskicket.

Parkbänkar. Det saknas parkbänkar i Gamla stan. De kommer att bli fler parkbänkar på Skeppsbron och på andra platser och de kommer att finnas även vintertid enligt politikerna. ”Äldrevärnet” har till uppgift att se till att boende och utemiljö är äldrevänliga.

Skridskobana. Det har funnits skridskobana utanför slottet, dock inte konstfrusen. Önskemål om ny skridskobana för små barn i Gamla stan. Inga omedelbara planer, men om kallbadhuset utanför Munkbrohamnen inte blir av kan det kanske övervägas.

Namnbyte på stadsdelsförvaltning? Kan man byta namn på vår stadsdelsförvaltning från ”Södermalm” till ”Södermalm och Gamla stan”? Frågan kan tas upp till behandling genom att lämna in ett ”medborgarinitiativ” till stadsdelsnämnden.

Butiksdöd. Det finns en generell trend till butiksdöd i samhället som är olycklig. Inom överskådlig tid kan 40% av småbutiker som inte hör till stora butikskedjor försvinna. Butiker är en viktig del av Gamla stans historiska arv, men medan butiker i övriga Stockholm betalar i snitt 8% av omsättningen i hyra, utgör hyran 30% av omsättningen i Gamla stan. Dessutom får butiksägare själv bekosta underhåll av lokalen de hyr.

Butiker hyr från fastighetsägare. Fastighetskontoret har rabatterade hyror för lokaler. Den största fastighetsägaren i Gamla stan är Stadsholmen. Det finns kritik mot Stadsholmen för hyresnivåerna och en möjlighet att påverka Stadsholmen till att sänka hyrorna för butiker som hyr hos dem är att politiker utfärdar direktiv om detta till Svenska bostäder som äger Stadsholmen. Överhuvudtaget bör politiker diskutera marknadshyror för butiker och den negativa inverkan marknadsmekanismer kan ha på kulturarvet i Gamla stan och på andra platser. Det tillades att det finns skattebefriade underhållsfonder.

Det påpekades att Riksdagsförvaltningen nyligen har sagt upp de butiker som finns i deras fastigheter fram till Storkyrkobrinken. Någon av dessa har funnits i omkring hundra år.

Reflektioner:

Vid mötet rådde god stämning och ofta samsyn mellan de politiker som deltog i mötet. Man kan inte förvänta bindande åtagande av dem kring de flesta av frågorna som diskuterades. Denna rapport anger därför inte vem som sade vad, utan rapporten avser att beskriva frågor och möjliga lösningar som engagerar politikerna och de som bor och verkar i Gamla stan.

En positiv nyhet var att politikerna kan tänka sig att förlägga nämndmöten i Gamla stan, gärna i Mäster Olofsgården och att de reagerade positivt på förfrågan om att möta företrädare för Gamla stan i diskussioner om angelägna frågor. Den ideella föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla Stan i samverkan arrangerar gärna sådana möten avslutade mötesmoderator Anita Fink Knudsen i sitt tack till medverkande politiker och övriga deltagare.


Nedtecknat av Per Malmberg